www.ogarnij-japonski.pl

Regulamin promocji „Ucz się za darmo przez 30 dni”

Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki przebiegu oraz zasady korzystania z akcji promocyjnej „Ucz się za darmo przez 30 dni”, zwanej dalej Promocją.
 2. Organizatorem Promocji jest YOSHI Damian Bączkiewicz z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim przy ul. Słowiańska 5h zwana dalej Operatorem.
 3. Niniejszy dokument stanowi jedyną podstawę prawną określającą zasady Promocji „Ucz się za darmo przez 30 dni”.
 4. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie internetowej Operatora: https://ogarnij-japonski.pl/regulamin-promocji-ucz-sie-za-darmo-przez-30-dni/
 5. Kupon promocyjny – kupon mający formę elektroniczną lub papierową, zawierający Kod promocyjny oraz określający zasady promocji oraz korzyści: przedmiot promocji, rabat (jeśli występuje), dodatkowe gratyfikacje (jeśli występują).
 6. Kod promocyjny – ciąg znaków wpisywany podczas rejestracji usługi, umożliwiający Klientowi uzyskanie rabatu na usługę lub innej gratyfikacji określonej na Kuponie promocyjnym.
 7. Klient – osoba fizyczna lub prawna, albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zamawiająca dowolną usługę u Operatora lub posiadająca opłaconą i aktywną usługę świadczoną przez Operatora.

Czas trwania Promocji

 1. Promocja obowiązuje od 11 października 2022 r. do 11 listopada 2022 r.
 2. Za datę uczestnictwa w Promocji uznaje się datę użycia kodu rabatowego.

Uczestnicy Promocji

 1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz użycie Kodu promocyjnego podczas subskrypcji miesięcznej nowych lekcji w aplikacji mobilnej.
 3. Wykluczone jest użycie Kuponu promocyjnego przez uczestnika, który skorzystał już wcześniej z tego samego Kuponu promocyjnego Operatora i nie dokonał płatności za usługę lub korzystał z tej usługi w sposób nienależyty.

Zasady Promocji

 1. Promocja dostępna jest tylko dla nowych użytkowników, którzy nigdy wcześniej nie posiadali wykupionej subskrypcji.
 2. Wyłącznym podmiotem, uprawnionym do tworzenia Kodów promocyjnych jest Operator.
 3. Klient, który dokona zgłoszenia rejestracyjnego usługi (będącej przedmiotem Kuponu promocyjnego) z użyciem aktywnego (nieprzeterminowanego) Kodu promocyjnego – otrzyma wynikającą z Kuponu promocyjnego gratyfikację.
 4. Poprzez użycie Kodu promocyjnego rozumie się umieszczenie jego pełnego brzmienia w dedykowanym formularzu „Kod rabatowy” z poziomu ustawień aplikacji na platformie iOS lub w procesie subskrybowania usługi Operatora na platformie Android.
 5. Klient otrzyma potwierdzenie naliczenia rabatu lub/oraz otrzymania innej gratyfikacji poprzez informację w podsumowaniu zamówienia lub w postaci innego czytelnego komunikatu.
 6. Brak uzyskania potwierdzenia, o którym mowa w punkcie powyżej oznacza, że użyty kod jest nieaktywny (oferta promocyjna nie jest aktywna), lub nastąpił błąd podczas wpisywania kodu.
 7. Odnowienie usług, które były przedmiotem Kuponu promocyjnego na kolejny okres abonamentowy odbywać się będzie na ogólnych warunkach, zgodnie ze standardowym cennikiem Operatora obowiązującym w momencie prolongaty usługi

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 października 2022 r.
 2. Warunki Promocji mogą ulec zmianie w trakcie jej trwania, przy czym zmiany te nie mogą naruszać nabytych praw Klientów. W przypadku zmiany warunków Promocji, Operator niezwłocznie poinformuje o nich na swojej stronie internetowej.
 3. W przypadku spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, stosuje się postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług YOSHI Damian Bączkiewicz dostępnego na stronie internetowej Operatora.